Gemeente NederBetuwe - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Kesteren

DeNeder-Betuwegids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente NederBetuwe - Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Kesteren.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe nemen:   Gelet opgelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW).   Overwegend: dat de Joachim van Hoemenstraat gelegen is binnen de bebouwde kom van Neder-Betuwe;   dat de Joachim van Hoemenstraat in beheer is bij de gemeente Neder-Betuwe;   dat de Joachim van Hoemenstraat een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;   dat gelet op bovengenoemd artikel het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor deze wegen;   dat het bezit en gebruik van elektrische voertuigen snel groeit en er hierdoor een toenemende behoefte is aan laadinfrastructuur in de openbare ruimte;   dat elektrisch rijden bijdraagt aan een schonere lucht, minder geluidoverlast, minder energieverbruik en een grotere onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen;   dat elektrisch rijden hiermee bijdraagt aan gemeentelijke en provinciale doelstellingen op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid;   dat elektrisch aangedreven auto’s in opkomst zijn en er in Nederland op dit moment (begin 2022) ruim 350.000 elektrische en hybride personenauto’s zijn geregistreerd;   dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos moeten zijn, voor een belangrijk deel zullen dat batterij-elektrische auto’s zijn, die alleen kunnen rijden als de laadinfrastructuur op orde is.   dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt; -   dat als uitwerking van het Landelijke Klimaatakkoord de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is opgesteld, waarin is opgenomen dat de laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de uitrol van elektrisch rijden   dat de provincies Overijssel en Gelderland gezamenlijk de NAL-Regio Oost vormen en afspraken hebben gemaakt met het Rijk over de uitvoering van de NAL;   dat de Provincie ter uitvoering van die afspraken gemeenten in Gelderland en Overijssel wil faciliteren voor de verdere uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur in Gelderland en Overijssel door het door middel van een openbare Europese aanbesteding aangaan van een samenwerking met een concessiehouder die in Gelderse en Overijsselse gemeenten Laadpalen kan realiseren en exploiteren;   dat de provincies Gelderland en Overijssel namens de gemeente Neder-Betuwe een concessieovereenkomst zijn aangegaan met Vattenfall InCharge voor het verlenen van openbare laaddiensten;   dat de gemeenteraad deze laadvisie in januari 2022 heeft vastgesteld en deze integrale laadvisie de komende jaren richting geeft aan de ontwikkeling van een dekkend, toegankelijk, betaalbaar, en veilig netwerk van laadinfrastructuur voor alle elektrische voertuigen.   dat deze visie daarmee als basis dient om de plannen rondom de uitvoering en uitrol van laadinfra mee op te kunnen stellen.   dat een plankaart is opgesteld waarin locaties zijn bepaald waar op basis van een concrete aanvraag in het gebied een laadpaal kan worden geplaatst;   dat er vanuit de concessie jaarlijks (proactief) een aantal laadpalen vóór de vraag uit geplaatst op plekken waar vraag wordt verwacht, om zo het elektrisch rijden optimaal te faciliteren.   dat de laadlocaties zijn bepaald aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025, de plaatsingscriteria zoals afgestemd met de provincies en deelnemende gemeenten en lokale kennis vanuit gemeente Neder-Betuwe;   dat een netwerk ontstaat door het aanwijzen en aanleggen van laadpalen voor elektrische voertuigen in de gemeente Neder-Betuwe op basis van ingekomen aanvragen en proactieve plaatsing;   dat de laadpalen voor de volgende doelgroepen zijn bestemd: - Bezoekers van de dorpen - Bewoners van de dorpen - Werknemers van bedrijven gevestigd in de dorpen   dat de gemeente Neder-Betuwe zich ten doel heeft gesteld om in 2030 een klimaat neutrale en duurzame gemeente te zijn;   dat de gemeente Neder-Betuwe het realiseren van een schoon wagenpark opgenomen heeft als maatregel om aan de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit te voldoen;   dat de gemeente Neder-Betuwe voor het beoordelen van de ingekomen aanvragen ook gebruik maakt van de vastgestelde ‘beleidsregel plaatsen van laadpalen Neder-Betuwe’;   dat in deze beleidsregel meerdere toetsingscriteria zijn opgenomen op basis waarvan ingekomen aanvragen worden beoordeeld;   dat op basis van de hiervoor genoemde beleidsregel een geschikte locatie is gevonden voor een laadvoorziening op de Joachim van Hoemenstraat nabij nr 1;   dat dit een proactieve plaatsing betreft;   dat een laadpaal twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;   dat om een optimale benutting van een openbare oplaadpunt te waarborgen en gezien het aantal aanvragen het wenselijk is om nabij het oplaadpunt een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;   dat dit gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van het verkeersbord E8c van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt dat het verkeersbord van toepassing is op twee parkeervakken;   dat de twee parkeervakken alleen door elektrische voertuigen gebruikt kunnen worden en dat de hoeveelheid parkeerruimte in de wijk voor niet-elektrische voertuigen daardoor afneemt;   dat het exclusief parkeren voor elektrische auto’s slechts is toegestaan met als doel de auto op te laden, zodat het oplaadpunt voor meerdere gebruikers beschikbaar is;   dat dit gebruik geregeld is in artikel 24, lid 1, sub d ten 2e van het RVV 1990, namelijk ‘de bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren op een parkeergelegenheid op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven’;   dat het belang van het ontwikkelen van een openbaar oplaadnetwerk prevaleert boven het verlies aan parkeergelegenheid;   dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord E8c – met het betreffende onderbord – van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit is vereist;   dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;   dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de verkeersmaatregel voorts strekt tot het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;   dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer in het geding komt bij het treffen van deze verkeersmaatregel;   dat gelet op voorgaande overwegingen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer van ondergeschikt belang wordt geacht;   dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemandateerde van de politie;   dat de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel, mits voldaan wordt aan het gestelde in het BABW en de daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften.   Op grond van bovenstaande, het volgende verkeersbesluit:   Door het plaatsen van het verkeersbord conform model E8c van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ – en een onderbord OB504 met pijlen, waaruit blijkt dat het bord voor twee parkeerplaatsen van toepassing is – op de Joachim van Hoemenstraat nabij nr 1, een tweetal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen.   Situatieschets: Zie bijlage;   Opheusden, 15 december 2023   namens burgemeester en wethouders van gemeente Neder-Betuwe,   D. Peters medewerker verkeer   Mogelijkheid bezwaar en beroep, voorlopige voorziening   U kunt tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 20, 4043 ZG OPHEUSDEN. U moet het bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze brief indienen. Vermeldt u duidelijk dat het om een bezwaarschrift gaat. Voorlopige voorziening Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u, ingeval van spoedeisend belang, de rechter vragen het besluit op te schorten of een voorlopige maatregel te treffen. Adres: Voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deNeder-Betuwegids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Neder-Betuwe, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deNeder-Betuwegids.nl
Redactie deNeder-Betuwegids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Nederbetuwe
  2. 6e4dbb3c1994b28c7a267a077a07ab81

Gerelateerde berichten